Ở bài trước mình và các bạn đã tìm hiểu khung chương trình trong xcode . Nguyên lý chạy một app bất kỳ trong xcode .Tiếp theo mình và các bạn khởi tạo ứng dụng đầu tiên xem nó chạy củ thể như thế nào.

Mục tiêu hiển thị ra thông báo: Helllo World mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng học qua!

Bắt đầu nào :) :

-bước 1: Create ProJect:

Screen Shot 2016-04-11 at 10.38.42

Xem thêm: Tài liệu tu hoc lap trinh ios

– Xcode cho bạn thấy mẫu dự án khác nhau để lựa chọn. Đối với ứng dụng đầu tiên của bạn, chọn “Single Xem Application” và nhấp “Next”.

Screen Shot 2016-04-11 at 10.40.40

Screen Shot 2016-04-11 at 10.40.57

– chọn thư mục lưu

file xib một view sẽ giới thiệu phần sau .

->create …

2. Bắt đầu viết app “HelloWourld”.

– lúc đầu màn hình không có gì :

Screen Shot 2016-04-11 at 11.02.20

Screen Shot 2016-04-11 at 11.03.49

– kéo “button” vào đổi text “helloWorld” background màu sắc…

-giữ CTRL kéo sang file để thực thi

Screen Shot 2016-04-11 at 11.12.57

– Tao được action của buton chon touchUpInside

bước 3- bắt đầu code nào :

//khởi tạo đối tượng helloWorld truyền tham số vào :

Trong viewDidLoad

  1. UIAlertView *helloWorld=[[UIAlertView alloc] initWithTitle:@”hello“message:@”helloWorld” delegate:nil cancelButtonTitle:@”OK” otherButtonTitles: nil];
  2. // lúc này helloWolrd đã đc tạo để chạy ta gọi hàm “show”.
  3. [helloWorld show];

-kết quả :

Screen Shot 2016-04-11 at 11.27.09

click vao sẽ thông báo:

Screen Shot 2016-04-11 at 11.27.19

=> Chúng ta đã tạo thành công ứng dụng đầu tiên trên iphone “hello World”. tiếp theo chúng ta sẽ làm việc với tableView rất nhiều app liên quan đến nó! !! .

Gợi ý xem thêm:

BÌNH LUẬN FACEBOOK, HỎI ĐÁP, TƯ VẤN